Twój koszyk jest pusty ...

Producenci

Kategorie

Bestsellery

Kontakt

 • Baitbox
  ul. Żegiestowska 3
  50-542 Wrocław
 • E-mail:sklep@baitbox.pl
 • Telefon512 369 604
 • Godziny działania sklepu24/7

Systemy płatności

 • PayU
 • eserivce
 • PayPal
 • PayU Raty
 • BGŻ
1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  BAITBOX S.C. działającego pod domeną www.BAITBOX.pl z 30.01.2015 r.

I. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.Baitbox.pl; 

 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.Baitbox.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Baitbox S.C. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.baitbox.pl

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3.  Sklep internetowy, działający pod www.baitbox.pl, prowadzony jest przez BAITBOX S.C. mający siedzibę w WROCŁAW 50-542, ul.Żegiestowska 3 , NIP PL 8992733559,

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub 

 2. Firefox w wersji 26.0 lub nowszej z włączoną obsługą java,

2.6.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BAITBOX S.C. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.baitbox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.9.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1.  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

3.2.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

3.3.  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

3.4. BAITBOX S.C. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez BAITBOX S.C za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię BAITBOX S.C. 

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody BAITBOX S.C. 

3.6.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

 2.  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla BAITBOX S.C

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową , dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 1. przedmiotu zamówienia, 

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy, 

4.5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty”. 

4.6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z BAITBOX S.C Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Dokonałeś zakupu w sklepie BAITBOX.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 

4.8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 

4.9.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztowa. Koszty dostawy podane są w cenniku dostaw towaru, który znajdziesz tutaj
5.3. W sklepie internetowym istnieją następujące oznaczenia Dostępności towarów, które dokładnie precyzują termin realizacji zamówienia oraz świadczą o dostępności towaru :

 • Dostępny – Towar znajduje się na stanie sklepu i jest wysyłany po złożeniu zamówienia

 • Dostępność- 3 dni – Towar znajduje się w magazynach producenta i po złożeniu zamówienia towar zostanie dostarczony przez producenta do sklepu BAITBOX w czasie do 3 dni roboczych od zamówienia. Po otrzymaniu towaru od producenta towar niezwłocznie zostanie przesłany do Klienta

 • Na zamówienie – Po zakupie towaru sklep BAITBOX  zamawia u producenta zakupiony towar, a klient zostaje poinformowany o dokładnej dacie dostarczenia zakupionego towaru.

 • Przedsprzedaż – Towary oznaczone tym statusem dostępności są sprzedawane przed dostawą pierwszych produktów do sklepu BAITBOX. W opisie produktu napisana jest dokładna data dostępności towarów do sklepu
 • Niedostępny - Towar jest niedostępny w sklepie

5.4. W opisie produktów zawarta jest także informacja o czasie wysyłki. Jest to maksymalny czas w jakim sklep internetowy BAITBOX realizuje zamówienie i wysyła do klienta. O wszelkich przedłużeniach w czasie realizacji złożonego zamówienia klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
5.5. Maksymalny Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 

5.6.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.baitbox.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 


VI. Ceny i metody płatności 

6.1.  Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 

6.2.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego
  45 1020 5242 0000 2102 0289 2339;

 2. płatnością w systemie PayU obsługującym szybkie płatności oraz karty Visa i Maestro, 

 3. za pobraniem - płacąc kurierowi przy odbiorze przesyłki

 4. w systemie ratalnym obsługiwanym przez PayU Raty

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas BAITBOX sklep wędkarski ul. Żegiestowska 3 , 50-542 Wrocław, email sklep@baitbox.pl , telefon 512369604 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać inny formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać na adres: BAITBOX S.C. ul. Żegiestowska 3, 50-542 Wrocław , tel.512369604 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz w formie PDF odstąpienia od umowy dołączany jest do potwierdzenia zamówienia oraz możesz go pobrać tutaj 


VII a.
Na podstawie Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. BAITBOX S.C jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. 

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@baitbox.pl. Podmiot zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

8.3. BAITBOX S.C nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1.  BAITBOX S.C podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2.  Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BAITBOX S.C o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3.  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BAITBOX S.C. ul.Żegiestowska 3 , 50-542 Wrocław z, mailowo pod adres sklep@baitbox.pl. 

9.4.  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. BAITBOX S.C zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAITBOX S.C a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy BAITBOX S.C a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę BAITBOX S.C. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Adres sklepu stacjonarnego:

BAITBOX  S.C.

ul.Żegiestowska 3,

50-542 Wrocław

tel. 512369604

http://www.baitbox.pl

https://web.facebook.com/Baitboxpl

https://www.youtube.com/c/BaitboxWroclaw

https://plus.google.com/u/1/+BaitboxWroclawgodziny otwarcia:

Poniedziałek - Piatek

10.00 - 18.00

Sobota

10.00 - 14.00


Dane rejestracyjne firmy

BAITBOX S.C ul.Żegiestowska 3, 50-542 Wrocław nip 8992733559
 


Przejdź do strony głównej

Produkty w promocyjnych cenach zobacz wszystkie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl